Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

מדעי המחשב

פרופ' נפתלי (תלי) תשבי
ביופיסיקה חישובית - לחצו לאתר האישי

פרופ' דרור פיטלסון 
הנדסת תוכנה, ובפרט ההיבט האנושי בהנדסת תוכנה. - לחצו לאתר האישי

פרופ' דפנה וינשל
זיהוי עצמים מתמונות, למידת מחשב, למידה תפישתית

ד"ר עמרי אבנד
בלשנות חישובית ועיבוד שפה טבעית

ד"ר עמית צורן 
Human-computer interaction and creative practice - לחצו לאתר אישי

 

הביטו גם בקישור הבא, המפנה למעבדות במדעי המחשב המשתתפות בפרויקטי מחקר בהיקפים שונים. 
http://www.cs.huji.ac.il/he/academics/research-projects-for-students