תפריט

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

שינויים בנוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תיזה) בפקולטה למדעי הרוח

ועדת ההוראה החליטה בישיבתה האחרונה לעבור לנוהל של הגשה דיגיטלית של עבודות מ"א בפקולטה, כדלהלן:

 

  1. העבודה תוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה בעותק מודפס אחד. לדף הראשון של העבודה ייצורף אישור של המדריך, בנוסח הבא: "הריני  לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי, והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני." אישור זה יהיה  חתום ע"י המדריך בכתב יד.
  2. במקביל, יישלח הסטודנט עותק אלקטרוני בפורמט PDF למזכירות (ashum@savion.huji.ac.il).
  3. המדריך יישלח במקביל את חוות דעתו והציון, בדואר אלקטרוני, למזכירות לענייני הוראה, ביחד עם הצעה לקוראים-חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.
  4. במידה שאחד או יותר מהקוראים המוצעים איננו מורה תקני ופעיל באוניברסיטה העברית (קרי: עובד במוסד אחר, מורה ללא תקן, אמריטוס, נמצא בשבתון או בחל"ט) חלה אחריות על המדריך לוודא שהקורא המוצע יהיה מוכן לקרוא את העבודה, אם תימסר לו, בטרם הוא מעלה את שמו כקורא פוטנציאלי.
  5. העבודה תיחשב כ"מוגשת" רק לאחר שנתמלאו התנאים (1) – (4). בשלב זה יקבלו התלמיד והמדריך אימייל המאשר את הגשת העבודה. התאריך של האימייל הזה הוא התאריך הקובע מבחינתו של התלמיד לצורכי משך זמן הבדיקה, תשלומי שכ"ל וקנסות פיגורים, וכיוב'.
  6. הפניה לקורא החיצוני שנבחר תיעשה בדואר אלקטרוני ותכלול עותק PDF של העבודה. תאריך הפניה הזו הוא הקובע מבחינת הקורא לצורכי משך בדיקה וכיוב'.
  7. קורא שאינו יכול לעמוד במטלת הבדיקה מסיבה כלשהי יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה (כולל פרוט הסיבה) מיידית באימייל חוזר.
  8. קורא שירצה לקבל עותק קשיח של העבודה יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה באימייל חוזר ויצרף כתובת דואר (snail mail) מעודכנת. אין בתאריך הגעתו (או אי-הגעתו) של העותק הקשיח לקורא בכדי לשנות את התאריך הקובע לצורכי השלמת הבדיקה.
  9. היה ומזכירות לענייני הוראה שלחה את העותק הקשיח—יתבקש התלמיד להפקיד עותק קשיח נוסף במזכירות.
  10. עם השלמת תהליך הבדיקה יישלחו עותקים אלקטרוניים לספרית הר הצופים ולספריה הלאומית, יקוטלגו שם כחלק מהאוסף הדיגיטלי, ויונגשו לקהל הקוראים דרך האינטרנט. התלמיד יוכל לקחת ממזכירות לענייני הוראה את העותק הקשיח המופקד שם. אם לא יבוא לקחתו תוך זמן סביר, העותק ייגרס.

 אנחנו מקוים שהנוהל החדש ייפשט ויקצר את תהליכי ההגשה והבדיקה של עבודות סמינריוניות מחקריות וימנע מקרים עצובים שבהם עבודות נסעו הלוך ושוב ב-snail-mail תוך בזבוז זמן יקר הן של הבודקים והן של הסטודנטים, הלכו לאיבוד, שכבו בתאו של מורה הנמצא בשבתון וכיוב' תקלות.

 אם יש סיבה מהותית מדוע אי אפשר להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני, נבקש מכתב הסבר מהמנחה, בעת הגשת העבודה. במקרה זה תוגש העבודה בשלושה עותקים קשיחים, עפ"י הנוהל שהיה מקובל עד כה.

 תוקף ההנחיות החדשות יחול על כל העבודות שיוגשו מה-1/6/2013 אם כי אפשר (ומומלץ) להגיש עבודות עפ"י נוהל זה באופן מיידי.