צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בחוג למדעי הקוגניציה

העבודה הסמינריות תשוקלל לציון הסופי של התואר כ-4 נ"ז, אך היא אינה נכללת במניין הנ"ז של התואר. כלומר, על הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית בנוסף לסך הנ"ז שעליהם ללמוד לטובת קבלת התואר. עם סיום הדרישות לתואר ולימוד מכסת הנ"ז הנדרשת יתווסף הציון של העבודה הסמינריונית וישוקלל במסגרת חישוב הממוצע הסופי של התואר (לדוגמה: אם הדרישה לתואר היא 60 נ"ז, יש ללמוד 60 נ"ז ובנוסף לכתוב עבודה סמינריונית. בסיום התואר יחושבו 64 נ"ז לממוצע: 60 נ"ז שנלמדו + 4 נ"ז על העבודה הסמינריונית).

הערה חשובה! זהו קורס חובה לכל התלמידים מכל החוגים, ואין פטורים בגין קורסים / פרויקטים שהתלמיד עושה בחוג השני שלו. פרויקטים שמבצעים בחוג השני לא שייכים לחוג לקוגניציה.
עבודה סמינריונית בחוג לקוגניציה יכולה להתבצע בשתי צורות - עבודה מעשית או עבודה עיונית (ראו פירוט בהמשך). העבודה תיעשה תחת הנחייתו/ה של מרצה שנבחר/ה על ידי הסטודנט/ית, ובתיאום מלא עם המרצה. מכיון שנושאי המחקר בקוגניציה משתייכים לתחומים שונים ונחקרים באופנים שונים הקריטריונים לכתיבת העבודה משתנים בין מנחה למנחה. מומלץ לפיכך לקיים פגישה מסודרת עם המנחה לטובת תיאום ציפיות בנוגע לנושא העבודה, המבנה שלה, התכנים ודרך הצגתם.

סטודנטים המעוניינים לקבל הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית מוזמנים לקחת קורס מס' 51111 במחלקה לפסיכולוגיה - "כתיבה אקדמית והדרכה ביבליוגראפית בפסיכולוגיה".

אחד האתגרים בשלב תכנון העבודה הסמינריונית הוא להגדיר 'תחום' שלא יהיה רחב מדי, ולזהות בו שאלות או בעיות לא פתורות שניתן, בעיקרון, להשיב עליהן. כדי להגדיר תחום או לזהות שאלות הסטודנטים יצטרכו בדרך כלל לקרוא מעבר למה שיאוזכר באופן ישיר בעבודה ויופיע ברשימה הביבליוגראפית שלה.

עבודה סמינריונית מעשית

עבודה מעשית תתבסס על מחקר אמפירי (ניסוי במעבדה), שהסטודנט/ית יקח/תיקח בו חלק באחת המסגרות הבאות: (1) קורס "פרוייקט מחקר עצמאי במעבדה" (קורס מס' 06137); (2) "עבודה מעשית-מחקרית" בחוג לפסיכולוגיה; (3) סמינרים בחוגים השונים; (4) באמצעות פניה ישירה למנחה. מטרת עבודה זו הינה לתרגל מחקר עצמאי, ולכן רצוי - אך לא הכרחי - שהסטודנט/ית יציע/תציע את שאלת המחקר בעצמו/ה. חשוב ששאלת המחקר תהיה מצד אחד מספיק מצומצמת כך שניתן יהיה לחקור אותה בפרק זמן קצר, ומצד השני שתהיה מעניינת.
עבודה אמפירית צריכה להיות כתובה בפורמט של מאמר קטן. היקף: כ-15 עמודים. מבנה: תקציר; מבוא, שיטה, תוצאות, דיון; ביבליוגרפיה. בד"כ נדרשת קריאה של לא יותר מ-10 עד 15 מאמרים על מנת להיות מסוגל לכתוב עבודה.

 עבודה סמינריונית עיונית

עבודה סמינריונית היא הכנה לעבודת מחקר, וצריכה להגיע למסקנות או תובנות חדשות לגבי ממצאים מוכרים. עבודה עיונית תכלול תמיד סקירת ספרות ביקורתית של מצב הידע בתחום שנבחר; עבודה טובה במיוחד תציע גם כיוונים להמשך המחקר באותו תחום. סקירת ספרות איננה רשימה של סיכומי מאמרים, אלא אינטגרציה וסינתזה של כמה רעיונות מכמה מאמרים בחתך שנראה לסטודנט/ית מעניין, מעלה שאלות, או ראוי לביקורת. כלומר, מבחינת התוכן, החלוקה הפנימית של העבודה היא לפרקים או לסעיפים המוגדרים על ידי הסטודנט/ית, וכל פרק או סעיף דן בחומר הרלוונטי הקיים בספרות שנבחרה. הפרק האחרון יציג ממצאים חדשים או יציע כיוון מחקר ראוי העולה מתוך סקירת הספרות. על כן אין דרישה למספר מסויים של ערכים ביבליוגראפיים; הכל תלוי בתחום הידע בו הסטודנט/ית בחר/ה להתמקד, כשהמינימום יהיה בדרך כלל בין 7 ל-8 פריטים. אורך העבודה עשוי להיות ארוך מעבודה אמפירית (כ-15-30 עמודים מודפסים ברווח כפול).

 פרטים טכניים בנוגע להגשת העבודה

מועד ההגשה האחרון: 30 בספטמבר (במקרים מיוחדים תינתן אפשרות להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר. יש להגיש טופס "בקשה להגשה באיחור של עבודה", הנמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח, כאן).

היקף העבודה: בין 15 ל-30 עמודים ברווח כפול (כתלות בסוג העבודה, תחום המחקר ודרישות המרצה).

מנחים

א. רשימה חלקית של מנחים ניתן למצוא באתר החוג תחת תפריט "מעבדות".

ב. המעוניינים במנחה שאינו מופיע ברשימה מתבקשים לתאם זאת מול יועצת הב"א והמנחה עצמו/ה.

ג. רשימת המנחים המציעים לבצע את העבודה במסגרת קורס "פרוייקט מחקרי עצמאי במעבדה" ניתן למצוא באתר החוג בתפריט "מעבדות".

ד. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית עיונית גם במסגרת קורס, בהנחייתו/ה של מרצה הקורס. שימו לב כי במקרה זה ייתכן שהמרצה ידרוש עמידה בתנאי הקורס (מבחן/עבודה) בנוסף לעבודה הסמינריונית.

 

ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית כפי שתוארו במסמך זה הינן כלליות. הנחיות פרטניות יותר כאמור יוגדרו ע"י כל מנחה בנפרד. ככלל, אחד הקשיים של עבודה סמינריונית הוא הגדרתהּ הפתוחה. הקריטריונים רכים ומאפשרים גמישות ומקום רב לשיקול הדעת שבין התלמיד למנחה. על אף שהגדרה פתוחה זו עלולה לגרום לאי-נוחות מסוימת - אנו סבורים שפתיחות זו מבורכת, ומאוד מקווים שאתם, הסטודנטים, תעשו בה שימוש מהנה ויצירתי.

בהצלחה רבה!