צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) למוסמך בפקולטה למדעי הרוח

עדכון נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) בפקולטה למדעי הרוח

לפי החלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח, עבודות מ"א בפקולטה יוגשו באופן דיגיטלי, כדלהלן:

  1. העבודה תוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה בעותק מודפס אחד. לדף הראשון של העבודה ייצורף אישור של מדריך/ת העבודה, בנוסח הבא: "הריני לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי, והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני." אישור זה יהיה  חתום ע"י המדריך/ה בכתב יד.
  2. במקביל, יישלח הסטודנט עותק אלקטרוני בפורמט PDF למזכירות הפקולטה למדעי הרוח ( humanities@savion.huji.ac.il).
  3. המדריך/ה ישלח/תשלח במקביל את חוות דעתו/ה ואת הציון, בדואר אלקטרוני, למזכירות לענייני הוראה, ביחד עם הצעה לקוראים חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.
  4. במידה שאחד או יותר מהקוראים המוצעים איננו/ה מורה תקני/ת ופעיל/ה באוניברסיטה העברית (קרי: עובד/ת במוסד אחר, מורה ללא תקן, אמריטוס/ה, נמצא/ת בשבתון או בחל"ת) חלה אחריות על המדריך/ה לוודא שהקורא/ת המוצע/ת יהיה/תהיה מוכן/ה לקרוא את העבודה, אם תימסר לו/ה, בטרם הוא/היא מעלה את שמו/ה כקורא/ת פוטנציאלי/ת.
  5. העבודה תיחשב כ"מוגשת" רק לאחר שנתמלאו התנאים (1)-(4). בשלב זה יקבלו התלמיד/ה והמדריך/ה מייל המאשר את הגשת העבודה. התאריך של מייל זה הוא התאריך הקובע מבחינתו/ה של התלמיד/ה לצורכי משך זמן הבדיקה, תשלומי שכ"ל וקנסות פיגורים וכיו"ב.
  6. הפניה לקורא/ת החיצוני/ת שנבחר/ת תיעשה בדואר אלקטרוני ותכלול עותק PDF של העבודה. תאריך הפנייה הזו הוא הקובע מבחינת הקורא/ת לצורכי משך בדיקה וכיו"ב.
  7. קורא/ת שאינו/ה יכול/ה לעמוד במטלת הבדיקה מסיבה כלשהי יודיע/תודיע על כך למזכירות לענייני הוראה (כולל פירוט הסיבה) מיידית במייל חוזר.
  8. קורא/ת שירצה/תרצה לקבל עותק קשיח של העבודה יודיע/תודיע על כך למזכירות לענייני הוראה במייל חוזר ויצרף/תצרף כתובת דואר (snail mail) מעודכנת. אין בתאריך הגעתו (או אי-הגעתו) של העותק הקשיח לקורא/ת בכדי לשנות את התאריך הקובע לצורכי השלמת הבדיקה.
  9. היה והמזכירות לענייני הוראה שלחה את העותק הקשיח - יתבקש/תתבקש התלמיד/ה להפקיד עותק קשיח נוסף במזכירות.
  10. עם השלמת תהליך הבדיקה יישלחו עותקים אלקטרוניים לספרית הר הצופים ולספריה הלאומית, יקוטלגו שם כחלק מהאוסף הדיגיטלי, ויונגשו לקהל הקוראים דרך האינטרנט. התלמיד/ה יוכל/תוכל לקחת מהמזכירות לענייני הוראה את העותק הקשיח המופקד שם. אם לא יבוא/תבוא לקחתו תוך זמן סביר - העותק ייגרס.

אנחנו מקווים שהנוהל החדש יפשט ויקצר את תהליכי ההגשה והבדיקה של עבודות סמינריוניות מחקריות וימנע מקרים עצובים שבהם עבודות נסעו הלוך ושוב ב-snail-mail תוך בזבוז זמן יקר הן של הבודקים והן של הסטודנטים, הלכו לאיבוד, שכבו בתאו/ה של מורה הנמצא בשבתון וכיו"ב תקלות.

אם יש סיבה מהותית מדוע אי אפשר להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני, נבקש מכתב הסבר מהמנחה בעת הגשת העבודה. במקרה זה תוגש העבודה בשלושה עותקים קשיחים, עפ"י הנוהל שהיה מקובל עד כה.

 תוקף ההנחיות החדשות יחול על כל העבודות שיוגשו מה-1/6/2013.